How to book

How to book

วิธีการจองห้องพักโดยชำระผ่านการโอน

วิธีการจองห้องพักโดยชำระผ่านการโอน

1. คุณสามารถจองห้องพักโดยการคลิกเลือกไปที่เมนู “จองห้องพัก” ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอซึ่งเป็น Drop Down จากนั้นจะเข้าสู่หน้าการจองห้องพัก

2. ให้คุณทำการระบุข้อมูลสำคัญในการจองห้องพัก โดยการเลือกวันที่ที่ต้องการเข้าพัก วันที่ที่สิ้นสุดการพัก จำนวนคนที่เข้าพัก และกดค้นหาห้อง

3. ในขั้นตอนนี้คุณสามารถเลือกห้องพัก/บ้านพักได้ตามความต้องการ เมื่อได้ห้องพักที่ต้องการแล้วให้เลือกจำนวนห้อง/บ้านพักที่ต้องการจอง และคลิกไปที่คำสั่ง “จองห้องพัก”

4. กรอกข้อมูลสำคัญในรายละเอียดผู้เข้าพัก ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์ติดต่อของผู้จองในกรณีที่มีผู้สูงอายุ/ผู้พิการคลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง หากต้องการเตียงเสริมสามารถขอเพิ่มได้ที่ “เลือกบริการเตียงเสริม” หากคุณต้องการคูปอง หรือบัตรสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถระบุได้ที่ “เลือกบริการเสริม” เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ “ถัดไป” (ในกรณีที่เลือกห้อง/บ้านมากกว่า 1 ห้อง/หลังแต่ต้องการยกเลิกคุณสามารถคลิกยกเลิกการจองได้ที่คำสั่ง “ยกเลิกการจองห้องนี้”)

5. ทำการตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดการจองห้องพักว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะวันที่ทำการจอง จำนวนห้อง จำนวนคนที่เข้าพัก เมื่อข้อมูลในการจองถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกเลือกไปที่คำสั่ง “ชำระเงิน” ที่อยู่ด้านล่าง (กรณีที่ไม่ต้องการบัตร หรือคูปองบริการเสริมแล้วสามารถคลิกไปที่คำสั่ง “ลบ” เพื่อนำออกได้เลย)

6. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการจองห้องพัก รวมถึงยอดที่ต้องชำระ ให้เลือกช่องทางการชำระเงินผ่านธนาคาร คลิกที่ “ชำระเงิน”

7.ระบบจะแจ้งข้อมูลการจองทั้งหมดของคุณ และสถานะการชำระเงินจะเป็น “รอการชำระ”

8. ระบบจะส่งอีเมลข้อมูลการจองห้องพัก จำนวนเงินที่ต้องชำระ และเลขที่บัญชี ให้คุณชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้คุณเก็บหลักฐานในการชำระเงิน เช่น สลิป, รูปถ่ายหรือใบฝากเงิน เพื่อทำการยืนยันการชำระเงิน ในกรณีที่จองแล้วไม่มีการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการยกเลิกห้องพักทันที

วิธีการแจ้งชำระเงิน

1. คุณสามารถแจ้งการชำระเงินโดยการคลิกเลือกไปที่เมนู “แจ้งชำระเงิน” ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอซึ่งเป็น Drop Down จากนั้นจะเข้าสู่หน้าการแจ้งชำระเงิน

2. ทำการกรอกข้อมูลสำคัญในการแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร โดยระบุหมายเลขการจอง (หมายเลขการจองจะได้รับหลังจากคลิกชำระเงิน หรือจากข้อความตอบกลับภายในอีเมล) ระบุธนาคารที่ทำการชำระเงิน แนบไฟล์หลักฐานในการชำระเงิน (สลิป, รูปภาพ, ใบฝากเงิน) เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกไปที่ “ยืนยันชำระเงิน” ข้อมูลการชำระเงินก็จะถูกส่งไปยัง ภูแก้วรีสอร์ท เพื่อรอการตรวจสอบ

3. ระบบจะแจ้งข้อมูลการจองทั้งหมดของคุณ และสถานะการชำระเงินจะเป็น “รอการตรวจสอบ”

4.เมื่อภูแก้วรีสอร์ทได้ทำการตรวจสอบการชำระเงินและยืนยันการชำระเงินของคุณแล้ว ระบบจะส่งอีเมลคอนเฟิร์มการชำระเงิน และเปลี่ยนสถานะการชำระเงินเป็น “ชำระเงินแล้ว“

5. คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ที่เมนู “ตรวจสอบสถานะการจอง“ หลังจากกรอกหมายเลขการจอง ระบบจะแสดงข้อมูลการจองพร้อมสถานะการชำระเงินของคุณ

หมายเหตุ ในการเข้าพักคุณสามารถนำคิวอาร์โค้ดที่ได้รับจากรายละเอียดการจอง หรืออีเมลมาแสดงกับพนักงานได้เลย

วิธีการจองห้องพักโดยชำระผ่านบัตรเครดิต

1. คุณสามารถจองห้องพักโดยการคลิกเลือกไปที่เมนู “จองห้องพัก” ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนของหน้าจอซึ่งเป็น Drop Down จากนั้นจะเข้าสู่หน้าการจองห้องพัก

2. ให้คุณทำการระบุข้อมูลสำคัญในการจองห้องพัก โดยการเลือกวันที่ที่ต้องการเข้าพัก วันที่ที่สิ้นสุดการพัก จำนวนคนที่เข้าพัก และกดค้นหาห้อง

3. ในขั้นตอนนี้คุณสามารถเลือกห้องพัก/บ้านพักได้ตามความต้องการ เมื่อได้ห้องพักที่ต้องการแล้วให้เลือกจำนวนห้อง/บ้านพักที่ต้องการจอง และคลิกไปที่คำสั่ง “จองห้องพัก”

4. กรอกข้อมูลสำคัญในรายละเอียดผู้เข้าพัก ชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์ติดต่อของผู้จองในกรณีที่มีผู้สูงอายุ/ผู้พิการคลิกเลือกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง หากต้องการเตียงเสริมสามารถขอเพิ่มได้ที่ “เลือกบริการเตียงเสริม” หากคุณต้องการคูปอง หรือบัตรสิทธิพิเศษต่างๆ สามารถระบุได้ที่ “เลือกบริการเสริม” เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ “ถัดไป” (ในกรณีที่เลือกห้อง/บ้านมากกว่า 1 ห้อง/หลังแต่ต้องการยกเลิกคุณสามารถคลิกยกเลิกการจองได้ที่คำสั่ง “ยกเลิกการจองห้องนี้”)

5. ทำการตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดการจองห้องพักว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะวันที่ทำการจอง จำนวนห้อง จำนวนคนที่เข้าพัก เมื่อข้อมูลในการจองถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกเลือกไปที่คำสั่ง “ชำระเงิน” ที่อยู่ด้านล่าง (กรณีที่ไม่ต้องการบัตร หรือคูปองบริการเสริมแล้วสามารถคลิกไปที่คำสั่ง “ลบ” เพื่อนำออกได้เลย)

6. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปรายการจองห้องพัก รวมถึงยอดที่ต้องชำระ ให้เลือกช่องทางการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต และกด “ชำระเงิน”

7.ทำการกรอกข้อมูลชื่อ-สกุล ที่อยู่ อีเมล ตรวจสอบข้อมูลขอท่าน และกด "ถัดไป"

8. ทำการกรอกข้อมูลเลขบัตรเครดิตตามที่ระบบได้กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรเครดิต เมื่อครบถ้วนแล้วกด "ถัดไป"

9. ตรวจสอบรายการชำระเงินของคุณหามีส่วนไหนผิดพลาดให้กด "แก้ไขที่อยู่" หรือ "แก้ไขรายละเอียด" ถ้าตรวจสอบแล้วให้กด "ชำระเงิน"

10. ระบบจะเปลี่ยนไปหน้าแสดงสถานะการจอง และจะส่งอีเมลคอนเฟิร์มการชำระเงิน ให้ตรวจสอบอีเมลคอนเฟิร์มการชำระเงินว่ารายละเอียดในการจองถูกต้องหรือไม่ เงื่อนไขในการเข้าพักเป็นอย่างไร ก่อนเข้าใช้บริการจริง

หมายเหตุ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่เมนู “จองห้องพัก” ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าเว็บไซต์ โดยเลือกไปที่ “ตรวจสอบสถานะการจอง” หรือตรวจสอบการยืนยันการชำระผ่านอีเมลตอบกลับจากภูแก้วรีสอร์ท ในการเข้าพักคุณสามารถนำคิวอาร์โค้ดที่ได้รับจากรายละเอียดการจอง หรืออีเมลมาแสดงกับพนักงานได้เลย

หมายเหตุ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ที่เมนู “จองห้องพัก” ที่อยู่ด้านขวาบนของหน้าเว็บไซต์ โดยเลือกไปที่ “ตรวจสอบสถานะการจอง” หรือตรวจสอบการยืนยันการชำระผ่านอีเมลตอบกลับจากภูแก้วรีสอร์ท

ในการเข้าพักคุณสามารถนำคิวอาร์โค้ดที่ได้รับจากรายละเอียดการจอง หรืออีเมลมาแสดงกับพนักงานได้เลย

error: Content is protected !!