เมนู

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เขาค้อเมาท์เทน รีสอร์ท จำกัด (“บริษัทฯ” “เรา” หรือ “ของเรา”) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราทราบดีว่าคุณให้ความสำคัญกับวิธีการที่ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนย้ายไปยังนอกประเทศไทย ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่คุณให้กับเราไปใช้เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็นที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมสำหรับคุณ เราซาบซึ้งในความไว้วางใจของคุณ และจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความระมัดระวังและสมเหตุสมผล พร้อมทั้งมอบประสบการณ์และการให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุดให้แก่คุณโดยเฉพาะ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับร้านค้าปลีก เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ ตลอดจนสถานที่อื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควบคู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบริการเฉพาะดังกล่าวที่คุณใช้งาน (ซึ่งอาจมีกำหนดไว้แยกต่างหากตามประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ)

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลหรือที่ทำให้สามารถระบุตัวบุคคลได้

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ดังนั้น โปรดตรวจสอบเป็นประจำเพื่อดูว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อเราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขดังกล่าวลงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่สำคัญ กรณีที่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นการลิดรอนสิทธิของคุณในส่วนของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัทจะขอความยินยอมจากคุณก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมมีอะไรบ้าง

เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้รับข้อมูลประเภทต่อไปนี้ซึ่งอาจรวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากคุณโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของการติดต่อสื่อสารของคุณกับเรา และขึ้นอยู่กับบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณจำเป็นต้องใช้หรือต้องการจากเรา

1.1.ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อจริง เพศ อายุ อาชีพ วุฒิการศึกษา ตำแหน่งงาน ตำแหน่งหรือฐานะ ประเภทธุรกิจ ชื่อบริษัท สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส จำนวนสมาชิกในครอบครัวและบุตร

1.2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ไอดี LINE, บัญชีผู้ใช้ Facebook และไอดีผู้ใช้จากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ รวมไปถึงข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์) ข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่นๆ (เช่น การติดต่อสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับคุณ) ตลอดจนข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นใดที่คุณให้ไว้กับเรา

1.3. ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินให้กับและจากคุณ วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน วันที่และสถานที่ที่ซื้อ หมายเลขการซื้อ/คำสั่งซื้อ วันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อความตอบรับของผู้รับ ข้อความลงท้ายในอีเมลของผู้รับ คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง ข้อมูลการจอง ข้อมูลการเช่า ธุรกรรม ประวัติการทำธุรกรรม สถานที่ สถานะของธุรกรรม ธุรกรรมทางการขายในอดีต สถานะ สถานะการทำธุรกรรม พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่นใดของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณซื้อ

1.4. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของคุณ และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

1.5. รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รายละเอียดและรูปภาพข้อมูลส่วนตัว การซื้อ ประวัติคำสั่งซื้อตามระยะเวลา คำสั่งซื้อในอดีต ประวัติการซื้อ สินค้าที่ซื้อ จำนวนสินค้า คำสั่งซื้อหรือคำสั่งเรียกคืนสินค้าที่คุณเป็นผู้ดำเนินการ คำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ รายละเอียด รหัสคำสั่งซื้อ (order ID) ความสนใจของคุณ ความชอบ การตอบรับและผลสำรวจ การสำรวจความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูลการเข้าร่วม ข้อมูลโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการใช้รหัสส่วนลดและโปรโมชั่นของคุณ รายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้า การบริการลูกค้า และทดลองใช้งาน

1.6. ข้อมูลการใช้งาน ;เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา สินค้าในรถเข็นของลูกค้า บันทึกรายการสินค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าลดราคา การติดตามร้านค้า เวลาที่คลิกครั้งล่าสุด และบันทึกคำถาม-คำตอบ

1.7. ข้อมูลทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ความต้องการของคุณเกี่ยวกับการรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ตลอดจนบุคคลภายนอก และรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ต้องการ และ/หรือ

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน รายได้ของบุคคลในครอบครัว หรือ ในกรณีที่คุณเข้าใช้บริการในแพลตฟอร์มใดๆ ของเราโดยได้ให้ความยินยอมแล้วนั้น เราสามารถเข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณได้ เช่น ข้อมูลชื่อ รูปภาพ และ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเพื่อการติดต่อของครอบครัว เพื่อน บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน บุคคลตามคำแนะนำ หรือบุคคลอ้างอิงที่เข้าถึงได้จากโทรศัพท์มือถือของคุณ ฯลฯ โปรดแจ้งบุคคลดังกล่าวให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว หากจำเป็น

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้เท่านั้น

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลเท่านั้น ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรารู้โดยแจ้งชัดว่าอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือจากคนเสมือนไร้ความสามารถและคนไร้ความสามารถ หากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้เจตนาจากบุคคลใดๆ ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้อนุบาลตามกฎหมาย เราจะดำเนินการลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่เราสามารถกระทำได้บนมูลฐานทางกฎหมายอื่นๆ นอกเหนือจากการขอความยินยอม

 

2. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2.1. วัตถุประสงค์ที่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ

การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูล ตลอดจนเพื่อการตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา ซึ่งเราไม่สามารถอาศัยมูลฐานทางกฎหมายอื่นได้

โปรดติดต่อ info@phukaewresort.com เพื่อจัดการความยินยอมของคุณเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร

2.2. วัตถุประสงค์และมูลเหตุทางกฎหมายอื่นๆ ที่เราอาจใช้เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจอาศัย (1) มูลฐานทางสัญญาในการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (2) หน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์แห่งประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลภายนอก (4) ประโยชน์ซึ่งจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ/หรือ (5) ประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ เพื่อเข้าทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ เพื่อสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจัดการการจองให้สำเร็จ และเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบ ยืนยัน และยกเลิกธุรกรรม เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อ การจัดส่ง การรับและส่งคืนสินค้า รวมถึงการคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของคุณ เพื่อรายงานสถานะการจัดส่งสินค้า เพื่อดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า ซึ่งรวมถึงการรับ การจัด และการติดฉลากบรรจุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบการรับประกัน และเพื่อให้บริการหลังการขายอันรวมถึงการบำรุงรักษาและการจองสิ่งอำนวยความสะดวก

2) การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ข้อเสนอ ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ โปรโมชั่น การโฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ตลอดจนเพื่อการตลาดและการติดต่อสื่อสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากเรา กลุ่มเซ็นทรัล บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และพันธมิตรทางธุรกิจ

3) โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมการสะสมคะแนน การจับรางวัล การแข่งขัน และโปรโมชั่นข้อเสนออื่นๆ เพื่อให้คุณได้เข้าร่วมหรือรับโปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ โปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โปรแกรมการสะสมคะแนน การชิงโชค สิทธิพิเศษ การจับรางวัล การแข่งขัน และข้อเสนอ/โปรโมชั่นอื่นๆ (เช่น การส่งอีเมลแจ้งเตือน และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ) เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมและการจัดอบรม และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ทั้งนี้ยังรวมถึงเพื่อประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งาน การลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการประมวลคะแนน การสะสมคะแนน การเพิ่มคะแนน การแลกเปลี่ยนคะแนน การได้รับคะแนน การแลกหรือจ่ายด้วยคะแนน และการโอนคะแนน เพื่อการตรวจสอบประวัติการใช้งานของคุณทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ตลอดจนเพื่อมอบบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และออกใบแจ้งหนี้

4) การลงทะเบียนและการพิสูจน์ยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบยืนยัน พิสูจน์ ระบุ และ/หรือรับรองคุณหรือตัวตนของคุณ

5) เพื่อดูแลความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณ เพื่อติดต่อและสื่อสารกับคุณตามที่คุณร้องขอหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณได้รับจากเรา เพื่อจัดการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นคำถาม คำขอ ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง ข้อพิพาท หรือการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหาย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เพื่อประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลของคุณ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณในการใช้ผลิตภัณฑ์และรับบริการของเรา

6) การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ ระบุความชอบของคุณ และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ ผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณได้รับ และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ เพื่อประเมินความความสนใจของคุณที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing) และวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อค้นคว้าวิจัยทางการตลาด จัดทำการสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม สถิติและการแบ่งกลุ่มตลาด รูปแบบและกระแสความนิยมด้านการบริโภค การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การประมวลผลจากชนิดของผลิตภัณฑ์และประเภทของการบริการที่คุณใช้หรือได้รับ หรือจากช่องทางที่คุณต้องการได้รับการติดต่อ เพื่อทำความรู้จักคุณให้มากขึ้น เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความพึงพอใจที่กำหนด เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขาย เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ดังกล่าวนี้ เราจึงจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของคุณเอง และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งประโยชน์และการดำเนินธุรกิจดังกล่าวนั้นไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากคุณเป็นกรณีไปหากจำเป็น

7) เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อประเมิน พัฒนา จัดการ ยกระดับ ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ ระบบ และการดำเนินธุรกิจให้แก่คุณ เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจัดทำรายงานภาพรวมของข้อมูลแบบไม่ระบุชื่อ และประเมินประสิทธิภาพของตัวผลิตภัณฑ์ สื่อดิจิทัล การตรวจวัดประสิทธิภาพในการทำงานของผลิตภัณฑ์ในเชิงกายภาพ คุณสมบัติด้านดิจิทัล และแคมเปญทางการตลาดของเรา ตลอดจนการพัฒนาโมเดลทางธุรกิจ โมเดลสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ และโมเดลการประกันภัยและการจัดเก็บหนี้สิน

8) เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทีคุณได้รับ และผลิตภัณฑ์และการบริการอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การประมวลผลจากประเภทของผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณใช้หรือได้รับจากเรา ช่องทางที่คุณต้องการได้รับการติดต่อ และอื่นๆ

9) การทำงานของเว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อดูแล ดำเนินงาน ติดตาม สังเกตการณ์ และจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่ออำนวยความสะดวกและรับรองให้คุณมั่นใจได้ว่าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มทำงานอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และแพลตฟอร์มแก่คุณ และเพื่อปรับปรุงรูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์รวมทั้งแพลตฟอร์มของเราให้ดียิ่งขึ้น

10) การบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจของเรา รวมถึงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการระบบติดต่อสื่อสาร การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อบริหารจัดการธุรกิจภายในตามข้อกำหนดด้านการปฎิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย และกระบวนการต่างๆ ขององค์กร

11) การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและหน้าที่ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามิหน้าที่ตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และในกรณีจำเป็นยิ่งยวดที่เราต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐดังกล่าว ทั้งนี้ยังรวมถึงการให้บริการและการจัดการเรื่องบริการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การออกใบกำกับภาษีหรือแบบฟอร์มภาษีแบบเต็ม การบันทึกและติดตามการติดต่อสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจจัดเก็บภาษี หน่วยงานกำกับดูแลด้านบริการทางการเงิน ตลอดจนหน่วยงานรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

12) การปกป้องผลประโยชน์ของเรา เพื่อปกป้องความมั่นคงปลอดภัยทางธุรกิจของเรา เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราตามที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจหา ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อเรียกร้องการทุจริต ข้อเรียกร้องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่สมบัติและทรัพย์สินของเรา เพื่อการยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจหาและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความความมั่นคงปลอดภัยทางธุรกิจของเรา

13) การตรวจหาการทุจริต เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ และเพื่อดำเนินการตรวจสอบด้านการปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับอื่นๆ (เช่น เพื่อดำเนินการตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และป้องกันการทุจริต) ทั้งนี้ยังรวมถึงการจัดทำรายชื่อผู้มีความเสี่ยง (Sanction List Checking) การตรวจสอบและทำบันทึกภายใน การจัดการทรัพย์สิน ระบบ และการควบคุมทางธุรกิจอื่นๆ ด้วย

14) การทำธุรกรรมขององค์กร ในกรณีที่มีการขาย โอน ควบรวม หรือปรับโครงสร้างองค์กร หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายราย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ

15) ความเสี่ยง เพื่อดำเนินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบการดําเนินงาน และประเมินความเสี่ยง และ/หรือ

16) ชีวิต เพื่อป้องกันหรือยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากคุณไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราแก่คุณได้

 

3. เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้ใดบ้าง

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกซึ่งเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย โดยคุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บุคคลภายนอกดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เนื่องจากคุณเองก็อาจต้องปฎิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วยเช่นกัน

3.1. ผู้ให้บริการของเรา

เราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้าง ในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการแก่คุณ โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้ให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า (3) ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน (4) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย (5) ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (6) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจข้อมูล (7) ผู้ตรวจสอบบัญชี (8) บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา และการตลาด (9) ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ (10) ผู้จัดงานและกิจกรรม (11) บริษัทตัวแทนการขาย (12) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร (13) ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบและอ่านข้อมูลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Dip Chip Service) (14) ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง (15) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลและบริการคลาวด์ (Cloud) (16) ผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (เน็ตเบย์ (Netbay) และกรมการปกครอง) (17) พนักงานเดินเอกสาร และ/หรือ (18) ผู้ให้บริการด้านการพิมพ์

ในระหว่างการให้บริการต่างๆ ดังกล่าว ผู้ให้บริการอาจจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการของเราเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

3.2. พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพันธมิตรทางธุรกิจด้านการธนาคาร การเงิน การให้สินเชื่อ การให้กู้ยืม การบริหารสินทรัพย์ การลงทุน การประกันภัย บัตรเครดิต โทรคมนาคม การตลาด การค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ คลังสินค้าและการขนส่งโลจิสติกส์ ศูนย์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการดำเนินชีวิต สปาและศูนย์ออกกำลังกาย โปรแกรมการสะสมคะแนน และโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแพลตฟอร์มของผู้ขายหรือผู้ให้บริการซึ่งเราอาจได้ร่วมกันเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือที่ทางผู้ขายหรือผู้ให้บริการได้เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้แบ่งปันกันในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.3. เว็บไซต์ต่างๆ ในสื่อสังคมออนไลน์

คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม หากคุณเข้าสู่ระบบผ่านระบบล็อกอินของสื่อสังคมออนไลน์ จะถือว่าคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งที่จะให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ของคุณ (เช่น Facebook, Google หรือ Instagram) รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อกอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจส่งที่อยู่อีเมลของคุณไปยังสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อเป็นการระบุตัวตนว่าคุณเป็นสมาชิกของสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และเพื่อเป็นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบและที่เกี่ยวข้องบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณตามความเหมาะสม

เรายังร่วมมือกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเข้ารับบริการหรือเข้าร่วมรับข้อเสนอโปรโมชั่นของบุคคลภายนอกอื่นๆ เหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น สำหรับบางบริษัท คุณสามารถใช้เลขโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือล็อกอินสำหรับเข้าสู่ระบบออนไลน์ของคุณในการรับหรือสมัครบริการของบริษัทนั้นๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ยังอนุญาตให้คุณเชื่อมบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้เข้ากับบัญชีบริการออนไลน์ของคุณได้ หรือเข้าสู่ระบบของบัญชีบริการออนไลน์ได้จากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ ทั้งนี้ เมื่อคุณสมัครบริการต่างๆ ดังกล่าวนั้น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกที่คุณได้สมัครบริการไว้ หากคุณไม่ประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยวิธีนี้ โปรดอย่าให้เลขโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่องหรือหมายเลขโปรแกรมการสะสมคะแนนของคุณแก่บุคคลภายนอก และอย่าสมัครรับข้อเสนอโปรโมชั่นโดยใช้บัญชีบริการออนไลน์ของคุณ รวมทั้งอย่าเชื่อมต่อบัญชีบริการออนไลน์ของคุณเข้ากับบัญชีที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอก ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้แบ่งปันกันในลักษณะนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก มิใช่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

3.4. บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด

ในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามกฎข้อบังคับ อันรวมถึงการปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือหน้าที่ตามกฎข้อบังคับ หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลภายนอก หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาด้านการทุจริต ด้านความมั่นคง หรือด้านความปลอดภัย

3.5. ที่ปรึกษาด้านต่างๆ

ที่ปรึกษาด้านต่างๆ นั้นประกอบด้วย ทนายความ ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและผู้ตรวจสอบบัญชีที่ให้ความช่วยเหลือในการประกอบธุรกิจ และการดำเนินคดีหรือจัดการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

3.6. สมาคมและองค์กรต่างๆ

เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสมาคมอื่นๆ เช่น สมาคมการค้าผู้ให้บริการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย (TEPA) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (สสอบ.) มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย สมาคมค้าปลีก สมาคมศูนย์การค้า และกลุ่มแยกราชประสงค์

3.7. ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่

ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ หมายความรวมถึงบุคคลภายนอกในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การโอนกิจการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด การขาย การซื้อ การร่วมทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ของเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อเป็นการเคารพต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 

4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกหรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มีระดับความคุ้มครองด้านมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความปลอดภัย และบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณียกเว้นอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากคุณ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ขอความยินยอมเพื่อที่จะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศ

 

5. ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้เป็นระยะเวลานานกว่านั้น ตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณโดยการกำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย รวมไปถึงการเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่าวิธีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

 

7. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการจากคุณโดยอัตโนมัติผ่านการใช้คุกกี้ คุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่สร้างให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณ และนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม การบริหารจัดการเว็บไซต์ การติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้น หน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม ส่วนคุกกี้ประเภทอื่นๆ นั้นช่วยให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การเรียกดูเว็บไซต์ของคุณ ปรับแต่งเนื้อหาตามความต้องการของคุณ และทำให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากคุกกี้จะจดจำชื่อผู้ใช้ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย รวมทั้งจดจำการตั้งค่าภาษาของคุณด้วย

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้คุณตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธ ลบ หรือบล็อกคุกกี้ อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณได้ และหากไม่มีคุกกี้ คุณอาจใช้คุณลักษณะหรือส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้จำกัด

นอกจากนี้ บุคคลภายนอกบางรายอาจสร้างคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของเราเพื่อมอบโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณจากกิจกรรมการเรียกดูเว็บไซต์ บุคคลภายนอกเหล่านี้อาจเก็บรวบรวมประวัติการเรียกดูเว็บไซต์ของคุณหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ทราบว่าคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้อย่างไร และเพื่อให้ทราบว่าคุณเข้าชมหน้าเว็บไซต์ใดอีกบ้างหลังจากที่ออกจากเว็บไซต์ของเราแล้ว ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมด้วยวิธีการอัตโนมัติเช่นนี้อาจเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราก่อนหน้านี้

8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณอาจมีสิทธิตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

1) สิทธิในการเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของคุณ เราอาจขอให้คุณพิสูจน์ตัวตนของคุณก่อนที่เราจะให้ข้อมูลตามที่คุณขอ

2) สิทธิในการแก้ไขข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเกี่ยวกับคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

3) สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เรามี ซึ่งได้รับการจัดระเบียบแล้วและสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และสิทธิในการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น โดยต้องเป็น (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้กับเรา และ (ข) กรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย หรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณ

4) สิทธิในการคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การคัดค้านการตลาดทางตรง

5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี

6) สิทธิในการถอนความยินยอม ตามวัตถุประสงค์ที่คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของคุณ ณ เวลาใดก็ได้

7) สิทธิในการลบข้อมูล คุณอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่าการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเพื่อการกำหนด ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8) สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่คุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ

 

9. รายละเอียดสำหรับติดต่อเรา

หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือหากคุณมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่

บริษัท เขาค้อเมาท์เทน รีสอร์ท จำกัด

  • ชื่อสำหรับติดต่อ: บริษัท เขาค้อเมาท์เทน รีสอร์ท จำกัด
  • ที่อยู่: 75 หมู่ 14 หมู่บ้านภูแก้วรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67280 ประเทศไทย

อีเมล: info@phukaewresort.com

error: Content is protected !!